ELECCIONS 2012 PDI-L


ELECCIONS AL COMITÈ D’EMPRESA DEL PDI LABORAL DE LA UPF

La candidatura de la Intersindical-CSC al Comitè d’Empresa del PDI laboral de la Universitat Pompeu Fabra es presenta amb l’objectiu de plantar cara a les agressions que pateix la universitat pública catalana. Els candidats ens comprometem a actuar amb fermesa per aturar el procés de retallades, de degradació de l’ensenyament universitari i de precarització de les condicions laborals dels professors i professores.

Desenvoluparem un acció sindical amb la voluntat de mantenir i millorar l’ensenyament públic i de qualitat en l’àmbit de la nostra universitat, tot prioritzant la defensa dels drets laborals del PDI que els permeti progressar en la seva carrera docent i investigadora.


Les nostres principals reivindicacions són:

1)      El compliment dels programes de promoció i d’estabilització del personal docent investigador

2)      Unes retribucions dignes i adequades al nivell acadèmic que garanteixin la recuperació del poder adquisitiu anterior a les diverses reduccions de sou patides en els últims anys.

3)      La fi de les figures contractuals fraudulentes i la seva reconversió en les figures corresponents al seu nivell acadèmic i a la seva dedicació.

4)      El manteniment de les hores de docència com a garantia de la seva qualitat així com la compatibilitat amb una recerca d’alt nivell.

5)      Oposició frontal a qualsevol intent de plantejar un expedient de regulació d’ocupació sobre el personal laboral de la Universitat Pompeu Fabra.


Amb aquests objectius plantegem el següent

PROGRAMA


Model d’universitat

  • Defensar una universitat pública, democràtica i al servei del país.
  • Restituir el rol del Claustre com a parlament de la universitat, incloent-hi l’elecció del rector.
  • Acabar amb la bicefàlia Consell de Govern / Consell Social, que defensa darrere de la mal anomenada “governança” un model gerencial i poc transparent.
  • Reformular la idea d’excel·lència en el sentit que no es tracta d’atraure “clients” d’arreu del món sinó de formar els millors professionals per a la nostra societat i impulsar la recerca de qualitat al servei dels interessos socials.
  • Fomentar el debat generador d’idees i d’iniciatives.
Espais unitaris de la UPF i del conjunt de les universitats públiques catalanes

  • Continuar treballant en els espais unitaris que facilitin la participació i presa de decisions conjunta en la defensa dels drets laborals dels treballadors.
  • Continuar treballant per crear alternatives a l’actual model d’universitat i sobre les condicions de treball del PDI, tant en l’àmbit de la UPF dins l’espai Àgora UPF, com amb la resta d’universitats públiques catalanes mitjançant la PUDUP (Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública).
Millora de les condicions laborals: 

 Recuperació i compliment dels plans de promoció i d’estabilitat que garanteixin la carrera docent i investigadora.

 Compliment de les normes bàsiques, comunes a tots els departaments de la Universitat Pompeu Fabra (i dins de cada departament) de procediment de selecció del professorat contractat.

 Rebuig enèrgic d’acomiadaments col·lectius.

 Creació de programes que facilitin i garanteixin la formació docent i investigadora i un nivell de retribució digne en aquestes fases inicials de la carrera acadèmica.

 Establiment de criteris objectius en la dedicació a temps complet del professorat contractat permanent i impedir que els increments de dedicació repercuteixin sistemàticament en el personal laboral.

 Recuperació immediata del poder adquisitiu dels salaris anterior a les reduccions patides els darrers anys.  

 Recuperació de les pagues extraordinàries senceres

 Reconeixement de l’antiguitat per al professorat contractat i possibilitat de demanar trams de dedicació docent i investigadora en qualsevol figura de contractació de dedicació a temps complet.

 Acabar amb la precarització del personal laboral no doctor, tot fomentant la contractació sota la figura del professor ajudant no doctor.

 Acabar amb la figura dels falsos associats i amb la política de reducció de salari o d’increment desproporcionat d’hores docents que ha patit el col·lectiu d’associats en els darrers anys.

 Recuperar els incentius a la jubilació voluntària amb el 100% del salari als majors de 60 anys. Amb un acord amb la universitat per tal que aquelles persones que es jubilin voluntàriament rebin una gratificació que suposi el 100% de les retribucions que tindria si estigués en actiu.

 Salut laboral:

 Reconeixement de millora voluntària a càrrec de la Universitat en cas de malaltia de llarga durada fins al 100% del salari.

 Elaboració d’un quadre de malalties professionals dels docents i investigadors i el reconeixement d’aquestes per a tots els conceptes legals.

 Recuperació de les revisions mèdiques anuals i eficiència en la gestió del servei.

 Acció social:

 Continuar amb la reivindicació d’una política social per al professorat

 Crear un fons d’acció social que suposi un 1% dels pressupostos de la Universitat.

Conciliació de la vida personal i laboral:

 Recuperació de la millora en el nombre de dies de permís retribuït pel naixement i adopció de fill o filla

 Reclamació de la creació d’escoles infantils i altres serveis lligats a la Universitat

 Defensar i garantir l’efectivitat del dret a adaptar i/o reduir la jornada de treball per motius de conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

 Recerca i docència:

 Exigir l’increment de partides dedicades a la recerca i difusió científica. Cobriment per part de la universitat de les despeses d’estades de recerca a l’estranger, de presentació de ponències i organització de congressos. Ajuts a les publicacions i traduccions i creació d’una política de correctors idiomàtics en llengües estrangeres.  

 Reconeixement de la docència en anglès i suport lingüístic als professors de les diverses disciplines.

 Reclamar un major suport en l’aprenentatge i l’ús de les llengües de comunicació científica internacional.

Reduir la burocràcia per desenvolupar amb normalitat la tasca docent i de recerca.

 Reclamar les dotacions adequades que permetin el bon funcionament de l’activitat acadèmica (espais, material, suport a la gestió de la recerca i docència).

 Creació d’estructures d’ajut en el compliment dels tràmits en el processos d’acreditació i de sol·licitud de trams de docència i de recerca.

 Llengua, treball i país:

Defensar una universitat catalana que contribueixi a la construcció del país.

Exigim una universitat políglota i oberta al món on la llengua vehicular sigui el català.

Reivindicar un marc propi de relacions laborals com a sindicat de país. Un espai laboral basat en dos principis: El de proximitat, adequant normatives i institucions a la nostra societat, i el d’identitat com a element clau del nostre espai socioeconòmic.


Construïm una UPF pública, catalana i de qualitat que defensi els nostres drets i al servei de la societat.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada