dimecres, 12 de juny del 2013


LA JPAS VETADA A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACORD DE MESURES COMPLEMENTÀRIES DEL CALENDARI LABORAL 2013

El proppassat dimarts 4 de juny es va constituir la comissió de seguiment de l’Acord de mesures complementàries del Calendari Laboral 2013. La JPAS ha estat exclosa d’aquesta comissió per expressa decisió dels membres del Comitè d’Empresa i dels vocals de CCOO i la UGT a la Junta presents en aquestes reunions. En aquests termes ho ha comunicat verbalment i per escrit a la Junta el vicegerent de Recursos Humans i Organització.

Antedecents:

El passat 9 de maig el president de la JPAS va requerir que es convoqués la JPAS a la constitució i reunions d'aquesta comissió de seguiment atès que:
  1. La JPAS es va posicionar favorablement a aquest acord en el plenari del 9 d’abril a instàncies dels i les membres de la UGT i CCOO, i aquesta decisió va ser traslladada a la Gerència el passat 10 d’abril pel president de la Junta, tal i com es va informar al PAS en un avís publicat en el Campus Global.
  2. La JPAS, sempre que ho decideixi el plenari, ha d’estar present en tots aquells espais o àmbits en que es negocien, es modifiquen o es tracten les condicions laborals d’aquest col·lectiu, atès que és l’únic òrgan de representació del PAS-F.
El president de la Junta també va requerir els motius pels quals no s’havia convocat la JPAS a la signatura de l’acord, atès el posicionament favorable d’aquesta, alhora que va expressar la seva sorpresa per obviar la signatura de l’òrgan de representació del PAS-F.

La resposta a tot plegat va arribar a la JPAS per etapes:

  • El 28 de maig el vicegerent va comunicar a la Junta que no calia la signatura de la JPAS per validar l’acord i que els representants de CCOO i UGT  -membres del Comitè d‘Empresa i de la JPAS- havien demanat expressament que no se la reclamés per a la seva signatura.
  • El passat dimarts 4 de juny, després de la constitució de la comissió de seguiment, un escrit del vicegerent de Recursos Humans i Organització dirigit al president de la Junta ens informava que ha estat la part social, concretament representants sindicals d’UGT i CCOO, els que han tornat a vetar explícitament la participació de la JPAS en aquesta comissió de seguiment.

Uns i altres, representants sindicals i de la Gerència, s’acullen a l’article 40 de l’EBEP que ve a dir que l’únic paper de la JPAS ha de ser “tenir coneixement i ser escoltada”, per justificar l’exclusió de la Junta en la signatura d’aquest acord, tot al·legant que els únics que tenen legitimitat per negociar sobre les condicions laborals dels treballadors del PAS-F són els sindicats i no la JPAS.

La JPAS, òrgan de representació del PAS-F

Cal tenir present que al llarg dels anys, la JPAS, avalada pels sindicats amb representació en aquest òrgan, ha negociat i arribat a acords. Així ho demostren els casos més recents del darrer any, amb la signatura de l’Acord sobre noves tipologies horàries (juliol 2012) i del Calendari Laboral del 2012 (darrer trimestre).

Considerem doncs, que la JPAS ha d’estar present, sempre que així ho decideixi, en tots aquells espais o àmbits en que es negocien, es modifiquen o es tracten les condicions laborals d’aquest col·lectiu, atès que és l’únic òrgan de representació escollit democràticament pel PAS-F. 


Una cosa està clara, més enllà de la interpretació que es vulgui fer de la llei de manera interessada o segons el context, la legitimitat i força de la JPAS depèn sempre del compromís i responsabilitat dels seus representants, sigui quina sigui la seva composició.

Per tot això, exigim que sigui convocada la JPAS a la propera reunió de la comissió de seguiment d’aquest Acord, sense necessitat de cap vistiplau ni autorització per part de ningú, per tal de treballar, opinar i decidir juntament amb la resta d’òrgans i sindicats presents en aquesta comissió, atès que és l’òrgan de representació dels treballadors del PAS-F.  

Glòria Ferrer

Marta Gutiérrez
Ramon López
Ramon Maseda
Lali Palet
Ester Rocabayera
Sílvia Tenes. 

Vocals de la Intersindical-CSC a la JPAS

12 de juny del 2013