divendres, 8 de novembre del 2013

COMUNICAT SOBRE L’ACTE DE GRADUACIÓ
En relació a l’avís publicat en el Campus Global -apartat de Recursos Humans- on es demana la col·laboració del PAS en l’acte de graduació del pròxim 30 de novembre, des de la Intersindical-CSC volem fer algunes reflexions i propostes.
Respecte de la proposta i l’emplaçament a la Gerència per part dels representants
Reiteradament s’ha emplaçat als representants de la Gerència de la UPF a reunir-se amb la JPAS per tractar els criteris de selecció del personal col·laborador i altres qüestions relacionades amb l’organització i la despesa dels actes de graduació, tant de Grau com de Màsters i Postgraus. Aquesta reunió finalment no s’ha produït i, un cop determinats aquests criteris de manera unilateral per la Gerència i publicats en el Campus Global, ens van informar dels mateixos el passat dijous 31 d’octubre, en el si de la reunió JPAS-Gerència.
Tot i que alguns dels criteris publicats van ser proposats per la JPAS l’any passat, el què s’ha publicat no contempla l’objectiu principal de la proposta dels representants:
Garantir la participació i opció de ser seleccionat de tot el PAS de la UPF que així ho requereixi.
Transparència, equitat i igualtat d’oportunitats
Aquests són alguns dels principis que des de la Intersindical-CSC hem reclamat i que proposem han de guiar qualsevol acció o actuació en l’àmbit intern de la UPF i en tots els processos d’accés, selecció i promoció. I per què no, també respecte de l’acte de graduació.
Els i les representants de la Intersindical-CSC hem proposat fa temps en el sí de la JPAS, respecte de l’acte de graduació, treballar una proposta comuna l’objectiu de la qual sigui acabar amb els criteris subjectius i selectius aplicats per la Gerència i reduir al màxim les despeses d’aquest acte.
La nostra proposta contempla a grans trets els punts següents:
  1. Garantir la igualtat d’oportunitats: que tot el PAS de la UPF .pugui participar, voluntàriament, en el procés de selecció. Aquesta s’hauria de fer per sorteig o insaculació. Tal com es fa, per exemple, per triar el membre del PAS que formarà part dels tribunals dels concursos de selecció i provisió.
  2. Fer rotacions anuals del personal col·laborador en una proporció de 20-100, de tal manera que cada any hi haurà un 20% de persones que hauran col·laborat l’any anterior per poder facilitar el desenvolupament de l’acte i alhora formar/informar els companys nous. Ningú podrà col·laborar més de dos anys seguits, llevat que faltin col·laboradors.
  3. Instaurar torns per estalviar despeses en les dietes i alhora donar oportunitat de participar a més treballadors i treballadores del PAS.
  4. Reduir al mínim indispensable l’equip fixa de coordinació de l’acte.
  5. Fer ús del material, infraestructures i equips tècnics propis de la UPF i reduir la despesa en la posada en escena i disseny de l’acte. Ens consta que la despesa en, per exemple, la pantalla gegant de leds que es lloga, és inassumible des d’un criteri d’estalvi i contenció de la despesa.
Per tant, no compartim els criteris absolutament subjectius i selectius decretats per la Gerència i així li ho vam comunicar al vicegerent de Recursos Humans i Organització, senyor Pau Juste, el qual ens va emplaçar a trobar-nos de cara al proper acte de graduació alhora que tancava la porta a qualsevol possibilitat d’elegir el personal col·laborador per sorteig.
Consideracions i valoració dels criteris aplicats unilateralment per la Gerència:
Experiència professional en anteriors edicions d’actes de graduació a la UPF i Experiència professional en esdeveniments de format similar tant dins la UPF com en altres institucions:
Considerem que per les característiques d’aquest acte, no té sentit demanar cap experiència professional prèvia, per la qual cosa ambdós punts són innecessaris. A més a més, ambdós criteris entren en contradicció amb l’objectiu de crear rotacions anuals per possibilitar la participació del màxim possible de treballadors/es del PAS que ho requereixin i acota o limita la possibilitat efectiva de participació de tot el PAS.
Aquests “filtres” no són necessaris perquè estem convençuts que tot el PAS de la UPF és capaç de realitzar les tasques de suport requerides en aquest acte de graduació, per això mateix hi ha un equip de coordinació -que hauria d’estar format per persones vinculades directament al servei que organitza l’acte- que vetlla perquè cada col·laboradora sàpiga quines són les seves tasques. Recordem que les feines que han de desenvolupar els col·laboradors no requereixen aptituds específiques, més aviat actituds. I tots o gairebé tots ens hem format en l’atenció a l’usuari.
Competències en llengües estrangeres, prioritàriament en l’anglès.
Triar el personal d’acord amb aquest criteri és del tot innecessari, si més no en l’acte de graduació dels estudis de grau, atès que la 99% dels assistents parlen o entenen el català.
Les persones candidates seleccionades hauran d’haver complert totes les seves obligacions laborals, especialment les referides al sistema de control horari:
Perquè es proposa compensar en hores i alhora es veta l’accés a les persones amb saldo horari negatiu i que potser són les que més ho necessiten?  Recordem que l’augment de jornada setmanal i anual juntament amb la reducció de dies d’assumptes propis i la derogació d’alguns dels permisos en l’àmbit de la conciliació familiar estan dificultant a molts treballadors poder complir la jornada.
El Vicegerent Pau Juste va expressar a la reunió del passat dijous 31 d’octubre que uns dels criteris tant de l’any passat com d’aquest, casualment no publicats, és prioritzar la selecció de personal interí enfront del PAS funcionari o fixa, tanmateix ens consta que l’any passat personal interí que complia amb escreix els criteris publicats no va ser seleccionat, per tant tampoc això és cert.
Des de la intersindical-CSC considerem que si cal prioritzar a algú, en tot cas seria a aquelles persones que independentment del seu contracte o nomenament més ho necessitin, en hores o en diners. Tot i així considerem que el millor criteri en aquests cas és garantir la igualtat d’oportunitats amb la participació de tothom qui ho vulgui i la selecció mitjançant sorteig, tal com ja hem expressat.
Per últim, respecte de l’opció de compensar en hores i no en diners les hores de treball considerem que en un context de crisi com l’actual i amb una plantilla d’interins i personal eventual pendent de si se’ls renova o no el contracte, compartim la idea d’estalviar costos i per tant compensar les persones col·laboradores amb hores. Tot i això, entenem que aquest ha de ser un criteri universal aplicable a tothom, sigui quina sigui la seva responsabilitat en l’acte i no opcional. I evidentment revisable anualment ja que el treball s’ha de compensar, prioritàriament, en diners, tal com es compensa a certes persones que formen part de l’equip directiu de la universitat quan desenvolupen tasques considerades al marge de les seves funcions habituals.
Conclusions
Encara que la participació del PAS en l’acte de graduació pugui semblar un tema menor, dona idea dels criteris de gestió del personal de la Gerència de la UPF.
En resum, de la negativa expressa de la Gerència de seleccionar el personal per sorteig, transmesa a la reunió de dijous passat i dels criteris publicats en el Campus Global es dedueix que la participació com a col·laboradoro col·laboradora en l’acte de graduació està pensada com un premi, en tant que no garanteix la igualtat d’oportunitats i  limita la participació del PAS de tal manera que redundi en benefici d’una petita part d’aquest.
Si entenem que la col·laboració en l’acte de graduació no és un privilegi sinó una de les funcions que, de manera compensada, ha d’efectuar el personal de la UPF, perquè no s’universalitza la participació ?
Per últim informar-vos que si la Gerència no admet la possibilitat d’asseure’s a negociar TOTS i cadascun dels criteris de selecció dels propers actes de graduació, inclosa la possibilitat del sorteig, la Intersindical-CSC considerem que no hi ha voluntat de consensuar aquests criteris i per tant no es donen les condicions mínimes per iniciar un procés de negociació real.
Secció Sindical de la Intersindical-CSC a la UPF, àmbit PAS.
8 de novembre de 2013.