dimarts, 25 de febrer del 2014

Comunicat de la Intersindical-CSC respecte del Calendari Laboral 2014

Aquest passat dijous es va signar l’acord de Calendari Laboral 2014 i la pròrroga de l’Acord sobre Mesures Complementàries del 2013. Aquest acord per al 2014 manté el còmput anual d’hores del 2013 -any de l’augment de la jornada laboral- acordat per altres sindicats, el Comitè d’Empresa del PAS i la Gerència, respecte del qual es va posicionar favorablement la JPAS, i a la qual no se la va permetre ni signar, ni participar en cap de les reunions de seguiment d’aquest acord.

Ara sembla que la situació ha canviat: la JPAS ha signat l’acord de Calendari Laboral 2014 i les mesures complementàries annexes i participarà de llur comissió de seguiment. Esperem que mai més ni la Gerència ni cap sindicat vetin la participació de l’únic òrgan de representació del PAS-F - la JPAS- en cap àmbit on es tractin condicions laborals dels treballadors i treballadores, hi hagi acord previ o no.

Procés de presa de decisions de la JPAS

Els membres de la Intersindical-CSC a la JPAS, un cop assabentats del contingut de la proposta de la Gerència, que incloïa un augment del còmput anual de la jornada de treball per sobre de la del 2013 i la reducció del període de jornada intensiva de l’estiu, vam proposar, en el plenari de la Junta del passat novembre, obrir un procés assembleari amb el PAS per tal de debatre i decidir col·lectivament el posicionament dels i les representants del PAS-F respecte de la proposta del govern de la UPF.

La pràctica totalitat dels més d’un centenar de treballadors i treballadores participants en les assemblees, organitzades en els diferents Campus i edificis de la UPF, vam concloure que la JPAS havia de lluitar per aconseguir un acord que no superés, de cap de les maneres, les hores treballades el 2013, any de l’augment de la jornada laboral, ni retallés el període de jornada intensiva d’estiu. (vegeu comunicat JPAS desembre 2013)

Els i les representants de la Intersindical-CSC, tot respectant l’acord pres a les assemblees, hem defensat des de la JPAS aquest posicionament durant tot el procés de negociació. Finalment, atès que la redacció final de l’Acord  de Calendari 2014 manté el mateix nombre d’hores efectives de treball que el 2013, respecta el període de jornada intensiva d’estiu i, tal i com va acordar el darrer plenari, recull l’augment d’un dia d’AP per al 2013, amb caràcter retroactiu, i un per al 2014(*), la JPAS ha signat aquest acord.

Alhora, respectant l’acord del plenari de l’abril del 2013, la JPAS també ha signat l’Acord de Mesures Complementàries annexes. (vegeu comunicat)

(*)Curiosament, tot i tractar-se d’una disposició addicional d’obligat compliment, els representants de la I-CSC hem hagut de defensar la seva aplicació íntegra davant la Gerència fins al darrer moment del procés de negociació.

La I-CSC no ha signat ni el Calendari 2014 ni l’acord sobre mesures complementàries

Els i les representants a la JPAS per la Interindical-CSC hem decidit no signar aquest acord de Calendari Laboral 2014 i les mesures complementàries annexes. Tot i així hem informat i deixat constància en l’acta de la darrera reunió de negociació d’aquest acord, que participarem en tots i cadascun dels àmbits on es tractin temes relacionats amb les condicions laborals del PAS-F.


Fem memòria

La Intersindical-CSC, dins el marc de la Comissió Unitària de negociació del Calendari 2013, formada per la JPAS, el CE i els sindicats, vam impulsar un procés assembleari durant el mes de març del 2013 per tal de conèixer el posicionament del PAS en relació a  l’augment de la jornada laboral imposada des del govern. A partir dels acords presos en aquelles assemblees del PAS altament participades, la Comissió Unitària va deixar clar que només signaria un acord que no signifiques cap augment de jornada respecte de les 1462 h. anuals.

La Intersindical-CSC vam defensar en el si d’aquesta comissió, a les assemblees i durant tot el procés de negociació, aquest posicionament. I no ho vam fer des d’un punt de vista maximalista, sinó des de la convicció que les decisions preses democràticament i col·lectiva s’havien de respectar i que la unitat d’acció del PAS, representants i sindicats ens permetria assolir avenços reals i acords favorables als interessos i drets dels treballadors/es. Finalment, malgrat les diferents mesures de pressió per part dels treballadors i de la Intersindical-CSC en el si dels àmbits de negociació, es va signar un acord que ens situà en les 1535 hores de treball efectiu i que no respectava els acords presos per una assemblea multitudinària i el suport de 400 signatures.

Continuem treballant, continuem lluitant

A hores d’ara continuem tenint clar que els sindicats no hauríem d’avalar un acord que ens augmenta la jornada laboral i ens redueix el sou, ni encara menys fer-ho de manera acrítica i conformista. Si volem subvertir aquest context de retallades de drets socials i laborals, que poc tenen a veure amb la crisi i molt amb una política sistemàtica de destrucció i privatització dels serveis públics i de precarització de les condicions laborals de les treballadores i treballadors, caldrà dir PROU! Perquè això no és crisi, això és una estafa.

I no hem de defallir pensant que les mobilitzacions, a vegades, no serveixen per a res: estem assistint -i molts de nosaltres participant- d’una revolta permanent: mobilitzacions en defensa de la sanitat i l’educació públiques, pel dret a l’habitatge, per un transport públic assequible, en defensa de la llengua arreu dels Països Catalans. En definitiva, estem canviant la realitat, exigint el dret a decidir, no només del nostre poble, sinó el dret a decidir respecte de tot allò que ens concerneix. I les condicions laborals ens atenyen i és feina de tots i totes lluitar-les.

Per tot això, des de la Intersindical-CSC emplacem als treballadors i treballadores, i als òrgans de representació i sindicats, a continuar prenent les decisions de manera col·lectiva, mitjançant la convocatòria d’assemblees del PAS, a no renunciar a cap dret i lluitar per cada dret social o laboral retallat i, de manera solidària, a defensar tots i cadascun dels llocs de treball amenaçats.

Continuem treballant, continuem lluitant per una

UNIVERSITAT PÚBLICA CATALANA de QUALITAT a l’abast de tota la societat!

Representants de la I-CSC a la JPAS
Secció Sindical de la Intersindical-CSC a la UPF

UPF, 24 de febrer del 2014