DOCUMENTS


Llistat de les noves retallades provinents del govern de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat
MESURES TEMPORALS
1.      Revisió de les plantilles ocupades per personal interí en serveis no finalistes ni essencials, amb l’objectiu de mantenir el màxim de llocs de treball possible i, per tant, proposant i debatent mesures d’abast més general d’acord amb les propostes que presentin els agents socials.

En el cas de la UPF el pressupost 2012 preveu la mateixa situació que el 2011, és a dir, reduccions de jornada i sou a treballadors i treballadores del PAS, els contractes dels quals han garantit la seva prorrogació fins el 30 de juny del 2012.
Tenim el compromís de la Gerència de revisar, al final del primer trimestre del 2012, els casos actuals en reducció de jornada i sou, amb la possibilitat del corresponent “rescat” per tal de normalitzar la seva situació laboral i salarial.
2.   Reducció salarial del 3% anual, import que es reduirà previsiblement de la paga addicional de juny. Aquesta mesura s’aplicarà tant al personal funcionari, com al laboral i estatutari.

Segons les informacions de que disposem, aquesta reducció seria progressiva en funció de la categoria laboral, tal i com es va fer a la retallada salarial del 5% del 2010.
3.   Suspensió del Fons d’Acció Social.

En aquest cas, entenem que serà una suspensió temporal de la dotació destinada a ajuts socials limitada, de moment, a l’any 2012.
En el cas de la UPF, en la convocatòria del FAS 2011, que es va publicar s’ha aplicat una reducció del 50% de l’import total assignat de l’any anterior, que representarà un total de 42.733,79 euros.
Dins l’àmbit de negociació de la UPF, la nostra proposta inicial va ser la d’aplicar una progressivitat real (en funció del salari net) i la d’eliminar el concepte d’ajut escola entenent que aquest és un servei públic a l’abast de tothom.
Finalment la Gerència va decidir mantenir els mateixos grups d’ajut, rebaixant els imports assignats a partir de la reducció del 50%, afectant principalment l’ajut d’escolaritat i aplicant un factor corrector, una mena de progressivitat per categoria, massa lleu sota el nostre punt de vista.
4.   Suspensió de l’abonament del complement de productivitat.

En el cas de la UPF, aquest complement es va incorporar en el seu dia dins del Complement Específic, la qual cosa a hores d’ara no sabem si es veurà afectat per la retallada.
5.   Suspensió de l’aportació al pla de pensions.

Aquesta mesura s’està aplicant des del 2011.
6.   No aprovació de nova oferta d’ocupació pública per al 2012 i suspensió de l’execució de les ofertes públiques aprovades no convocades.

En el cas de la UPF no afectarà a cap de les convocatòries internes ja programades.
7.   Establiment d’una excedència voluntària amb reserva del lloc de treball: Es proposa una excedència d’un termini mínim d’1 any i màxim de 3 anys amb reserva del lloc de treball, còmput de triennis i drets de previsió social.

MESURES ESTRUCTURALS
8.   Revisió dels ajuts al menjar i establiment de mesures de flexibilitat de l’horari.

Aquesta mesura pot anar relacionada amb la jornada continuada. Opció de jornada laboral ja reivindicada des dels òrgans unitaris de representació i des de les seccions sindicals des de fa molt de temps. Ara bé, caldrà veure quina és la concreció i l’abast d’aquesta mesura.
9.   Supressió de les millores per incapacitat temporal (IT)


La proposta d’aplicació de la part pública (Generalitat) és que els 3 primers mesos es percebria el 100% del sou i superat aquest termini es passaria a percebre el 75%.

10.   Modificació de la retribució durant el primer any de reducció de jornada per tenir cura de fill.

La proposta de la part pública (Generalitat) és reduir-la el 20%, per tant, el treballador/ora percebria el 80% dels sou, en comptes del 100% actual.
11.   Deducció proporcional de retribucions per absències injustificades.

A la UPF les absències injustificades ja venen reglamentades per normativa. Què més volen ?
12.   Modificació dels dies d’assumptes personals.

L’objectiu d’aquesta mesura és incrementar el temps de presència efectiva tot reduint els dies disponibles per assumptes personals, que quedaria en 6 dies, que són els que contempla l’EBEP + 2 per antiguitat.
13.   Supressió dels dies addicionals de vacances (premis per antiguitat).

14.   Modificació dels complements per estadis, nivells de carrera o trams docents.

Aquesta mesura afecta directament al PDI en relació als trams docents.

15.   Supressió de les subvencions sindicals i suspensió de pactes, acords o convenis en allò referent a l’increment del nombre d’hores de crèdit horari sindical per sobre del previst a la normativa (Llei orgánica de llibertat sindical, Estatut dels Treballadors i Estat Bàsic de l’Empleat Públic) i en allò referent als alliberaments institucionals.

Hi ha altres mesures que formen part d’acords, pactes o convenis amb les estructures sindicals majoritàries.
I recordeu que a tot això cal afegir l’augment de l’IRPF i la Reforma Laboral imposada pel govern del PP.