PAS

INFORMACIÓ ACTUALITZADA SOBRE L’APLICACIÓ DE LA REDUCCIÓ SALARIAL, LA NOVA JORNADA LABORAL I ALTRES TEMES D’INTERÈS PER AL PAS

El i les representants a la JPAS de la Intersindical-CSC creiem important i necessari posar a l’abast de tothom la informació i actualització dels temes relacionats amb la nova retallada salarial, la imposició de la nova jornada laboral, així com altres informacions sorgides en aquesta darrera reunió entre l’actual JPAS i la gerència de la UPF.

El proppassat 7 de juny es va celebrar la última reunió de l’actual JPAS (en funcions) amb la Gerència.També hem valorat el malestar i confusió del PAS que han generat les informacions i algunes directrius de la Gerència respecte l’aplicació unilateral de la implementació de la nova jornada laboral imposada de 37,5 hores a partir de l’1 de setembre als i les treballadores de la UPF.

Informació transmesa per la Gerència de la UPF a la reunió del passat dijous 7 de juny amb els representants de la JPAS (darrera reunió de l’actual Junta en funcions)

·        Informació sobre l'aplicació del Govern de la Generalitat de Catalunya relatiu a les reducció de les retribucions que s'aplicarà

Entre els acords de Govern aprovats, l’acord GOV/46/2012, de 29 de maig del 2012, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2012, en l’àmbit de les universitats públiques catalanes i les entitats dependents.
Es redueix l’import d’una paga extraordinària als òrgans de govern i altres càrrecs unipersonals i d’altre personal que desenvolupi funcions directives a les universitats públiques.
S’aplicarà al personal (PAS i PDI) funcionari, interí, laboral, contractat administratiu i emèrit de les universitats i l’acord preveu una reducció equivalent al 5% de les retribucions íntegres percebudes durant l’any 2012.
(vegeu enllaç DOGC 6139-31/5/2012).
PAS funcionari i laboral
La reducció s’aplicarà en dues fases:
Juny
La deducció del complement específic de la retribució del mes de juny en una quantia equivalent al 5% de les retribucions íntegres percebudes en el primer semestre, i en els casos que l’import superi aquest complement, la reducció restant s’aplicarà a la nòmina del mes de juliol o, si és el cas, de les immediatament següents.
Desembre
En aquest cas, la deducció del complement específic addicional del mes de desembre i, si és insuficient, mitjançant la deducció del complement específic de la retribució corresponent a la nòmina del mes de desembre, en una quantia equivalent al 5% de les retribucions íntegres percebudes en el segon semestre.
·        Informació sobre l’aplicació de la nova jornada laboral que es deriva de la disposició addicional 12 de la llei 5/2012.

Segons marca la llei, aquests i altres temes es negocien a nivell de Meses Generals i Submeses de PAS funcionari, composades per la part social només pels sindicats majoritaris i per la part pública per totes les gerències de les universitats públiques catalanes.
En aquell àmbit de negociació, la part pública va presentar el seu posicionament sobre l’aplicació de la nova jornada laboral que en resum es tracta d’aplicar els mateixos criteris que als treballadors de la Generalitat.
A dia d’avui, després de dues reunions de la submesa de PAS funcionari, la darrera el proppassat divendres 8 de juny, no s’ha arribat a cap mena d’acord. A partir d’aquí, tal i com se’ns va anunciar, la negociació es durà a terme en l’àmbit de cada universitat mitjançant la creació d’una comissió unitària formada per la part social per representants de la JPAS i Comitè d’Empresa i dels sindicats amb representació al PAS de la UPF.
Es preveu que a finals d’aquest mes de juny es convoqui la primera reunió amb els criteris i continguts d’aquesta comissió.   
En el cas de la JPAS, serà la nova Junta elegida a les properes eleccions sindicals la que haurà de decidir quins seran els representants que formaran part d’aquesta comissió així com les propostes que s’han treballat des de la Junta sortint i les que ens han fet arribar des del PAS. 
·         Bestretes
Per tal de poder donar resposta ràpida a necessitats urgents a nivell econòmic de l’entorn personal i/o familiar, des de la JPAS es va presentar una proposta de revisió dels criteris per a l’atorgament de bestretes al personal. La novetat més important del qual és l’augment de l’import que es pot sol·licitar en un màxim de 2.100 €, a retornar en un període màxim de 12 mesos correlatius.
·         Renovació dels contractes del personal interí (PAS)

A la darrera JPAS-Gerència, el vicegerent ens va comunicar que el rector va anunciar al darrer Claustre del proppassat 1 de juny que els contractes dels interins que finalitzaven el 30 de juny es renovaran fins al 31 de desembre.


VALORACIÓ DE LA INTERSINDICAL-CSC
Respecte aquestes informacions, des de l’àmbit del PAS de la Secció Sindical de la Intersindical –CSC a la UPF, opinem el següent:

1.   Recordem: aquest mes de juny un company del Campus Poblenou ha estat acomiadat i d'altres l'han precedit. No volem donar per suposat que altres companys aniran al carrer al desembre. Pensem que el govern de la UPF pot i ha de garantir el lloc de feina de tots els treballadors. 

2.  Que la Gerència no ha fet més que confondre als treballadors/es del PAS amb diversitat d'informacions al llarg de tot aquest temps, fet que ha generat molta confusió i malestar.

      La Gerència de la UPF ja ha informat i donat directrius als caps i responsables d’unitats respecte dels horaris, jornades, torns vacances, dies de tancament, etc. Tirant pel dret tot aplicant la jornada ordinària de 37,5 hores a partir de l’1 de setembre, reduint els dies de jornada intensiva. Això ho ha fet previ a l’obligat tràmit d’informació a la JPAS i sense ni tan sols haver iniciat converses amb els representants dels treballadors/es a la  comissió unitària de les que us informem més amunt.

3.   Considerem que amb aquesta forma de fer la Gerència de la UPF es posiciona respecte de les possibilitats reals d’arribar a acords sobre la implementació de la jornada imposada des del govern de la Generalitat.

     Ja porten dos anys marejant la perdiu, de tal manera que després de moltes reunions, de la posada en marxa unilateralment del Pla de Sostenibilitat i la implementació de més retallades sense plantar cara, retallades que han afectat a drets laborals i salarials, no és agosarat pensar que la intenció del govern de la universitat és tirar pel dret - ja ho estan fent- i quin dia passa any empeny.

Clarament pensem que ja tenen una idea clara de com volen implementar la jornada de 37.5h i el marge per arribar a acords sobre aquest tema és més que reduït.

5.   Les propostes que la Gerència de la UPF ens ha fet arribar respecte els horaris, supressió torn divendres tarda, segon horari per tot el PAS, són propostes que la JPAS va posar sobre la taula ja fa molt temps. Aquesta forma de fer per part de Gerència de fer seves les propostes dels treballadors i fer-les passar com a exemple de bona voluntat i empatia és una actitud cínica, més quan s’han negat reiteradament a aplicar-les.


     
Si realment volen arribar a un acord amb el PAS, el govern de la universitat ha de partir del criteri que els treballadors hem perdut molts drets lluitats i assolits al llarg de molts anys.

Els límits ens els han imposat, exigim poder crear un marc laboral que afavoreixi  la conciliació de la vida personal i familiar.

Per tant, proposem que les propostes consensuades que faci arribar la part social de la comissió que, diuen, es crearà per tractar aquesta implementació de les retallades, s’assumeixin per part del govern de la universitat.

Representants de la Intersindical-CSC a la JPAS

Juny del 2012